Kategorier

 
 
 

Kategorierna i Planning Awards skiljer sig från andra tävlingar genom att de utgår från arbetets syfte. Bidraget ska utgå från hur ett problem ska lösas eller en möjlighet utnyttjas.

Tävlande byråer kan anmäla bidrag i sju olika kategorier. Dessa är utformade för att – så långt det går – ställa likvärdigt analys- och insiktsarbete mot varandra i jurybedömningen.

HANDLING – syftet är att direkt påverka handlande och beteende. Att få människor att agera. Insikten ska till exempel påverka människor till ett köp men även till sådant som besök i en fysisk eller online-butik, nedladdning av en app, deltagande i en aktivitet eller någon annan form av fysiskt agerande.

ATTITYD – syftet är att förändra eller förstärka attityder till eller kunskap om ett varumärke. Att påverka människors inställning. Insikten ska till exempel hjälpa till att förändra eller förstärka vad människor känner, tänker, tycker eller vet om ett varumärke.

LANSERING – syftet är att lansera ett nytt varumärke, en ny produkt eller ett nytt erbjudande. Att få människor att uppmärksamma en nyhet. Insikten ska till exempel bidra till att etablera kännedom eller skapa intresse för att prova.

KONTEXT – syftet är att genom valet av sammanhang eller media påverka en målgrupp på önskat sätt. Det vill säga att sammanhanget i sig, aktivt förmedlar något – och inte bara är en passiv kanal – utifrån det insiktsarbete som gjorts. Insikten kan till exempel vara att det valda mediet och målgruppen har hög affinitet, att mediet förmedlar något om varumärket eller matchar eller kompletterar kommunikationsinnehållet extra väl.

NISCH – syftet är att nå in till en begränsad målgrupp eller en mindre, väl definierad, del av befolkningen. Det vill säga att påverka en mindre grupp människor genom en matchande, specifikt riktad aktivitet. Insikten ska ha bäring på en målgrupp som är utmejslad genom till exempel sin demografi, sociodemografi, sina attityder, intressen eller fysiskt eller digitalt beteende.

OPINION – syftet är att driva en fråga, skapa dialog, debatt eller en arena som ger utrymme åt ett varumärke. Att skapa eller styra förutsättningarna där varumärket kan spela en roll och utvärderas. Insikten ska påverka till exempel värderingar och normer hos allmänheten, eller påverkares attityder, uppfattningar och inställningar.

INTERNATIONELLT – syftet är att engagera människor i tre länder eller mer. Insikten ska engagera och nå in till människor bortsett från geografiska gränser och trots kulturella skillnader. Då insiktsarbetet kan ha flera parallella syften får bidrag tävla i flera av följande kategorier.