Direktiv och regler för att tävla i Planning Awards

 
 
 

Tävlingen är öppen för byråer/konsultföretag med insiktsarbeten som ligger till grund för en kommunikationsaktivitet eller annan lösning på ett varumärkes utmaning.

Inskick kan göras fram till klockan 15.00 onsdagen den 8 februari 2017.

Sju kategorier

Tävlande byråer kan anmäla bidrag i sju olika kategorier. Dessa utgår från arbetets syfte, det vill säga från utgångspunkten för hur ett problem ska lösas eller en möjlighet utnyttjas.

Då insiktsarbetet kan ha flera parallella syften får bidrag tävla i flera av följande kategorier.

Handling – påverka handlande och beteende
Attityd – förändra eller förstärka attityder till eller kunskap om ett varumärke
Lansering – lansera ett nytt varumärke, en ny produkt eller ett nytt erbjudande
Nisch – nå in till en tydligt avgränsad målgrupp eller en mindre, väl definierad, del av befolkningen
Opinion – driva en fråga, skapa dialog, debatt eller en arena som ger utrymme åt ett varumärke
Kontext – förstärka det som förmedlas om varumärket genom valda sammanhang eller media
Internationellt – engagera människor i tre länder eller mer
Detaljerad information om kategorierna >

Bidragen beskrivs i fem delar

Tävlande ska beskriva och argumentera för följande delar av sitt arbete:

UTMANINGEN – Skildrar problemet eller möjligheten samt utgångspunkten för det tävlande planningarbetet.

UTFORSKNING – Redogör för frågeställningar samt hur insamling, bearbetning och analys av information och data gick till.

INSIKTEN – Beskriver insikten och de slutsatser om beteenden och bakomliggande attityder, värderingar och motiv som ledde fram till den.

SKILLNADEN – Återger hur insikten guidade och inspirerade utvecklingen av lösningen samt hur insikten validerades.

LÖSNING – Tydliggör hur insikten aktiverades i lösningen, oavsett om det är kommunikation eller något annat.

Notera att effekten av lösningen inte bedöms av juryn, vare sig effekten är resultat av kommunikation, försäljning eller mätt på annat sätt.

Att beskrivningen av insiktsarbetet är korrekt ska bevisas genom:

  • Källor, vilka ska beskrivas enligt mallen:  Titel, karaktär/typ av källa, datum och institut/producent/författare.
  • Validering av insikten, vilket kan berättas i text eller bevisas genom att referera till och/eller ladda upp resultat av en för ändamålet gjord undersökning
  • Lösningen, vilken bevisas med hjälp av enheter, avbildningar, länkar till webbplatser, video och/eller andra dokument.

Särskilda regler för Planning Awards 2017

Juryn har rätt att flytta bidrag från en kategori till en annan ifall bidraget har en karaktär som uppfyller kriterierna för en annan kategori.

Resultat som insiktsarbetet utmynnar i, exempelvis reklamenheter, medieplaner, tjänster eller annat, ska ha använts under 2016.

Juryn bedömer trovärdigheten av den inskickade informationen och av bevisningen. Information i bidraget, inklusive bevisningen, kommer endast att vara tillgänglig för juryn och för tävlingsledningen. Det ingår i juryns arbete att bedöma trovärdigheten av den inskickade informationen och av bevisningen.

All inlämnad bevisning hålls konfidentiell och alla jurymedlemmar lämnar en sekretessförbindelse gällande informationen i inskicken.

I och med att bidraget lämnas in ger anmälaren sitt tillstånd till Planning Awards att publicera presentationsbild och en kortfattad allmän beskrivning av bidraget i samband med marknadsföring av tävlingen eller annat av Planning Awards anordnat evenemang.

Tävlingsansvarig person hos tävlande ansvarar för att ersätta tredje man för eventuella skadestånds- och/eller ersättningsanspråk på grund av brott mot lag, branschpraxis eller annat regelverk. Bidrag som av sådana skäl tas ut ur tävlingen har ej rätt att återfå anmälningsavgiften.

Bidrag som behandlas av juryn betalar anmälningsavgift enligt prislistan. Bidrag kan dras tillbaka innan juryn inleder sin första bedömningsrunda. Den rundan är planerad att påbörjas den 13 februari 2017. Bidrag som dras tillbaka innan juryarbetet inleds betalar ingen anmälningsavgift

Bidrag som inte uppfyller de tekniska materialspecifikationerna, som inte kan användas vid sammanställning eller inkommer för sent riskerar att inte få deltaga i tävlingen och tävlande har i sådant fall ej rätt att återfå anmälningsavgiften.